FAQ

Wat is financial lease?

Wat is financial lease?

Financial Lease is een lening met het aangeschafte bedrijfsmiddel als zekerheid c.q. ‘onderpand’. In feite is financial lease een vorm van aflopend goederenkrediet. Het aanschafbedrag van het te leasen object wordt door de kredietgever namens u aan de leverancier betaald.

Omdat u bij het aangaan van de leaseovereenkomst economisch eigenaar wordt van het bedrijfsmiddel, wordt het bedrijfsmiddel als activum opgenomen op uw balans. Na betaling van de laatste leasetermijn bent u ook juridisch eigenaar. De verzekering, de gewenste leverancier en het onderhoud regelt u zelf. De maandtermijnen bestaan uit aflossing en rente.

Wat is operational lease?

Wat is operational lease?

Operational Lease is een soort huurovereenkomst. De leasemaatschappij koopt het door uw onderneming gewenste bedrijfsmiddel van de leverancier en wordt dan zowel juridisch als economisch eigenaar. U huurt het bedrijfsmiddel bij de leasemaatschappij. Hierdoor is er voor uw onderneming sprake van ‘off-balance’ financiering, wat voordelig kan zijn voor uw bedrijfseconomische ratio’s. Na afloop van de leaseovereenkomst kunt u het bedrijfsmiddel doorhuren, overnemen of inleveren.

 Uw maandelijkse leasebedrag bestaat uit afschrijvingskosten, financieringskosten, administratie- en managementkosten. U sluit zelfstandig een afdoende verzekering voor het object of doet dat door gebruik te maken van de aanbieding van de leasemaatschappij.

Wat is leasing?

Wat is leasing?

Lease is simpel gezegd "het gebruiken van een bedrijfsmiddel tegen een periodieke vergoeding". Leasing is een financieringsvorm die het mogelijk maakt over activa te beschikken zonder dat uw werkkapitaal wordt beïnvloed. Met andere woorden: door leasing zet u geen kapitaal vast dat elders beter kan worden gebruikt.

Met leasing weet uw onderneming precies waar zij aan toe is, de maandtermijnen zijn immers vooraf bekend en lopen gelijk met het economisch verbruik. Dit principe wordt ook wel "Pay as you earn" genoemd. Lease wordt vaak toegepast voor autofinanciering maar ook andere bestedingsdoelen (zoals apparatuur, machines, schepen, ICT-hardware) behoren tot de mogelijkheden. Er bestaan verschillende vormen van leasing, waarvan operational lease en financial lease de meest bekende zijn.

Wat is het verschil tussen financial en operational lease?

Wat is het verschil tussen financial en operational lease?

Het belangrijkste verschil is dat bij Financial Lease de gebruiker van het bedrijfsmiddel (de lessee) het economisch risico draagt. Dat betekent dat de lessee het risico van waardevermindering van het object draagt (of de voordelen geniet van waardestijging). Bij Operational Lease wordt het economisch risico door de leasemaatschappij (of lessor) gedragen.

De nadruk ligt bij Financial Lease vooral op de financiering van het object. Bij Operational Lease ligt de nadruk op het gebruik van het object voor een bepaalde periode. Operational Lease is daarom te vergelijken met huur.

Omdat bij Financial Lease de lessee het economisch risico draagt en omdat het eigendom van het bedrijfsmiddel na het voldoen van alle verplichtingen (aflossing en rentebetalingen) automatisch overgaat op de lessee, wordt het bedrijfsmiddel én de daartegenover staande financiering op de balans opgenomen. Dat is anders bij Operational Lease: aangezien het een soort huurovereenkomst is, lopen de kosten uitsluitend over de resultatenrekening (“off- balance”).

Wat zijn de voordelen van financial en operational lease?

Wat zijn de voordelen van financial en operational lease?

Financial lease biedt verschillende voordelen:

 • U kunt 100% financiering van het bedrijfsmiddel verkrijgen.
 • De enige te verstrekken zekerheid is het gefinancierde bedrijfsmiddel. Uw andere activa blijven onbezwaard.
 • Transparant: u weet exact wat gedurende de looptijd de maandlasten zijn, er zijn geen verborgen overheadkosten.
 • U bent economisch eigenaar, heeft het bedrijfsmiddel op de balans en maakt gebruik van fiscale afschrijving.
 • De rente is volledig aftrekbaar.
 • Het rentetarief staat vast, evenals de termijnbedragen.
 • Het beslissingstraject is beduidend korter dan bij gewone bankkredieten (normaliter slechts 2-5 werkdagen).
 • Het leenvermogen wordt zo min mogelijk aangetast en uw liquiditeiten blijven beschikbaar.
 • De betalingen kunnen geschieden uit de cashflow die door het object wordt gegenereerd.
 • U laat de lasten van het bedrijfsmiddel meelopen met het economische verbruik.
 • U kunt de maandlasten verlagen door een slottermijn op te nemen en/of een aanbetaling te doen.
 • U kunt wellicht gebruik maken van fiscale regelingen, zoals de investeringsaftrek, de Energie Investerings Aftrek (EIA) en het willekeurig afschrijven van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (VAMIL).

Welke voordelen biedt operational lease?

 • De leasekosten komen geheel ten laste van de resultatenrekening, zodat u uw investeringsfaciliteiten vrijhoudt voor andere zaken. Uw werkkapitaal blijft onaangetast.
 • De BTW is voor bijna alle ondernemingen fiscaal aftrekbaar.
 • U loopt geen risico op waardevermindering van het bedrijfsmiddel.
 • Financiële ratio’s, zoals solvabiliteit, blijven in stand, aangezien u geen financiering hoeft aan te trekken voor de aanschaf.
 • Door de relatief korte looptijd van een leasecontract kunt u sneller moderniseren.
 • Overzichtelijke, vaste kosten per maand.

Hoe ziet het acceptatieproces van lease er uit?

Hoe ziet het acceptatieproces van lease er uit?

Het offerte- en acceptatieproces van uw leaseaanvraag ziet er als volgt uit:

 • U vraagt online een offerte aan en ontvangt onze aanbieding.
 • U zendt ons de gevraagde bedrijfsinformatie en wij verzorgen het acceptatietraject bij de geselecteerde leasemaatschappij. De doorlooptijd bedraagt gewoonlijk 2 tot 5 werkdagen.
 • Na een positieve uitslag ontvangt u van ons de overeenkomst ter ondertekening.
 • Nadat deze overeenkomst is ondertekend, de factuur door uw leverancier is opgemaakt, alle originele documenten en bijlagen zijn ontvangen en de ontvangst van het bedrijfsmiddel is bevestigd, vindt de uitbetaling plaats door de leasemaatschappij aan de leverancier en gaat het contract in.

Wat is de doorlooptijd van de acceptatie?

Wat is de doorlooptijd van de acceptatie?

Indien de benodigde informatie volledig is aangeleverd kan de aanvraag voor acceptatie ingediend worden. De doorlooptijd is afhankelijk van de geselecteerde financier waar de aanvraag wordt voorgelegd, de hoogte van de gevraagde kredietsom en de complexiteit van de structuur.

Voor aanvragen met een kredietsom lager dan € 250.000 is de gangbare looptijd 3 tot 6 werkdagen. Voor kleine operational lease aanvragen (tot ca. € 10.000) is de gangbare doorlooptijd 1 à 2 werkdagen.

Indien er aanvullende vragen gesteld worden na het indienen van de aanvraag voor acceptatie, dan kan dat het traject vertragen.

Welke criteria gelden er voor acceptatie?

Welke criteria gelden er voor acceptatie?

De criteria voor een onderneming om een financial lease arrangement te verkrijgen zijn de volgende:

 • Een langer dan 2 jaar bestaande onderneming of organisatie.
 • Een afdoende onderbouwing van de kredietwaardigheid (positieve resultaten, positief eigen vermogen).
 • Een gezonde verhouding tussen de hoogte van de investering en de financiële performance van de onderneming. 

Wanneer slaagt acceptatie (doorgaans) niet?

 • De beoogd lessee is een startende ondernemer of onderneming (< 1,5 jaar) en er is geen aanvullende zekerheid te bieden door een bestaande of gelieerde onderneming.
 • Er is sprake van een negatief eigen vermogen.
 • Er wordt een negatieve kasstroom gerealiseerd.
 • De ondernemer c.q. onderneming is betrokken (geweest) bij faillissementen.
 • De ondernemer heeft BKR-coderingen.
 • Er zijn onregelmatigheden (bestuurders, eigendom, boekhouding, transacties).
 • Er is risico op reputatieschade voor een financier.
 • De aangeboden informatie is onvolledig c.q. niet toereikend.

Welke informatie is nodig voor de acceptatie van een leaseaanvraag?

Welke informatie is nodig voor de acceptatie van een leaseaanvraag?

 • Offerte, opdrachtbevestiging of conceptfactuur met beschrijving object (merk / type), netto aanschafprijs en gegevens leverancier.
 • Gewenst krediet c.q. leasebedrag en eventueel gewenste aanbetaling & slottermijn.
 • Gewenste looptijd in maanden.
 • Kopie identiteitsbewijs (ID) gevolmachtigde/bestuurder.
 • Uittreksel KvK beoogd lessee.
 • Volledige, recente jaarrekening (let op: indien er sprake is van een groep, tevens de geconsolideerde holdingcijfers).
 • BTW-nummer en bankrekeningnummer (i.v.m. automatische incasso).

Hoe is de eigendom geregeld bij financial en operational lease?

Hoe is de eigendom geregeld bij financial en operational lease?

Met financiële lease verkrijgt u vanaf de aanschaf het economische eigendom van het bedrijfsmiddel, waardoor u gebruik kunt maken van fiscale faciliteiten en u kunt afschrijven op het activum. Gedurende de looptijd is de financier of leasemaatschappij juridisch eigenaar van het bedrijfsmiddel.

Bij een financial lease van een auto is dat al volgt formeel geregeld: op het tenaamstellingsbewijs van de auto staat de naam van de lessee (onderneming) aangegeven, maar het overschrijvingsbewijs houdt de leasemaatschappij of lessor gedurende de looptijd onder zich.

Na het verstrijken van de looptijd en het voldoen van alle verplichtingen (aflossing en rentebetalingen) wordt u volledig eigenaar.

Bij operational lease is de leasemaatschappij of lessor zowel economisch als juridisch eigenaar. De lessor schaft voor u het bedrijfsmiddel aan, u betaalt de maandelijkse termijnen en aan het einde van de looptijd levert u het bedrijfsmiddel in, huurt u door, of u neemt het bedrijfsmiddel over van de leasemaatschappij.

Welke objecten kan ik leasen?

Welke objecten kan ik leasen?

Personenauto’s, vrachtwagens, machines en ICT/hardware zijn te leasen. Maar er kan nog veel meer via lease gefinancierd worden. In algemene zin dient een bedrijfsmiddel te voldoen aan de volgende kenmerken om te kunnen kwalificeren voor een lease-financiering:

 • Uniek identificeerbaar (serienummer, kenteken)
 • Roerend, zonder bijzondere kosten verplaatsbaar (niet aard en nagelvast verbonden)
 • Voorspelbaar restwaardeverloop: er dient een markt te zijn voor tweedehands objecten

Voldoet een object hier niet aan, dan kunnen er soms tóch mogelijkheden voor zijn. Denk aan LED-verlichting, magazijnstellingen en hotelbedden. Neem voor uw specifieke vraag contact op met één van onze adviseurs.

Is leasen in het buitenland mogelijk?

Is leasen in het buitenland mogelijk?

Ook in het buitenland zijn leaseoplossingen te bieden. Omdat dan in een andere jurisdictie de financiering plaats vindt, raden wij u aan lokaal een leasefinancier of - adviseur te zoeken. Activum Finance zelf biedt structurele oplossingen in Nederland & nederlandstalig België.

Wat is sale & lease back? En wanneer is dat mogelijk?

Wat is sale & lease back? En wanneer is dat mogelijk?

Soms heeft u geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, die u bij nader inzien liever gefinancierd had omdat de investering te veel beslag legt op uw werkkapitaal. In dat geval kan sale & lease back een oplossing zijn, zeker indien de aanschaf niet langer dan 3 tot 6 maanden geleden heeft plaatsgevonden.

Bij sale & lease back koopt de financial leasemaatschappij het bedrijfsmiddel van uw onderneming, waarna u het bedrijfsmiddel vervolgens van de leasemaatschappij leaset.

Let wel: financiers zijn vrij kritisch op deze vorm van financieren. Zij wensen geen verliesfinanciering te verstrekken. De motivatie voor een sale & lease back financiering is dan ook van belang. Ligt de motivatie in het vrijmaken van liquiditeit voor groei of uitbreiding, of bijvoorbeeld in het kader van een overname, dan kan deze structuur goed werken. Uiteraard dient de huidige financiële situatie (resultaat en vermogen) -zoals altijd bij leasing- positief te zijn. Neem contact op met één van onze adviseurs voor meer informatie.

Welke fiscale regelingen spelen bij leasing?

Welke fiscale regelingen spelen bij leasing?

Afhankelijk van het bedrijfsmiddel dat geleased wordt en uitgaande van een onderneming die verplicht is aangifte omzetbelasting te doen, zijn onder meer de volgende zaken van belang:

 • Renteaftrek: de betaalde rente bij financial lease is aftrekbaar als betaalde kosten.
 • Bijtelling: relevant bij financial en operational lease van auto’s en bedrijfswagens.
 • Investeringsaftrek: voor auto’s met grijs kenteken (dus alle bussen en bestelwagens) en voor zeer zuinige auto’s.
 • Afschrijven: bij financial lease bent u economisch eigenaar, daarom mag u vanaf de aanschafdatum hierop afschrijven.
 • Willekeurig afschrijven: voor startende ondernemers
 • BTW: altijd bij operational lease, in sommige gevallen ook bij financial lease (afhankelijk van de afspraken die een leasemaatschappij heeft gemaakt met de Belastingdienst)
 • Bepaling financial of operational lease: zie Besluit van 15 nov. 1999, nr. AFZ99/3262M.
 • EIA of VAMIL: voor energiezuinige bedrijfsmiddelen

Voor gedetailleerde beschrijving van de regelingen, zie de website van de Belastingdienst. Voor fiscaal advies kunt u ook terecht bij uw accountant of belastingadviseur.

Lease & BTW: hoe werkt dat?

Lease & BTW: hoe werkt dat?

Er zijn verschillende situaties mogelijk aangaande de BTW bij een financial lease overeenkomst. Er zijn drie partijen hier relevant: de leverancier, de leasemaatschappij (lessor) en de gebruiker / koper (lessee).

Afhankelijk van de structuur en leasevorm (financial lease, pand-lease, twee- of driepartijen-overeenkomst) factureert de leverancier de koopprijs vermeerderd met de BTW aan de financial leasemaatschappij of de klant. De leasemaatschappij betaalt (uitgaande van 100% financiering) de factuur inclusief BTW aan de leverancier en wordt juridisch eigenaar van het object.

Qua BTW-behandeling en -betaling zijn er verschillende opties: 

 • De leasemaatschappij verstrekt aan de lessee een factuur met (alleen) BTW. De lessee betaalt de factuur aan de leasemaatschappij. De leasemaatschappij betaalt deze aan de leverancier. De betaalde BTW is te verrekenen in de aangifte omzetbelasting.
 • De klant ontvangt van de leverancier een factuur en betaalt de BTW direct aan de leverancier. De financial leasemaatschappij betaalt het restantbedrag aan de leverancier en verkrijgt middels een driepartijen-overeenkomst tussen lessee, leverancier en leasemaatschappij het juridisch eigendom.
 • De leverancier zendt de leasemaatschappij een factuur op haar naam voor het gehele bedrag, verhoogd met BTW. De leasemaatschappij voldoet de factuur inclusief BTW. De lessee hoeft de BTW niet te voldoen aan de leasemaatschappij, maar ontvangt maandelijks de leasetermijn gefactureerd mét BTW, welke verrekenbaar is (tenzij BTW-vrijgesteld).
 • Indien de klant niet BTW-plichtig is, zoals overheden en BTW-vrijgestelde medici, dan is de BTW voor deze partijen niet aftrekbaar. De leasemaatschappij financiert in deze uitzonderingsgevallen soms de BTW mee. De betaling geschiedt dan via de leasetermijnen en er is geen aparte BTW-incasso vooraf. Er wordt dan in andere woorden 121% van de netto aanschafprijs gefinancierd.

Maakt het uit wie op de factuur als debiteur staat vermeld?

Maakt het uit wie op de factuur als debiteur staat vermeld?

Wie op een factuur als debiteur staat vermeld is niet bepalend of er wel of niet van financial lease sprake is. Wat bepalend is, is de inhoud c.q. de precieze afspraken die gemaakt worden en vast worden gelegd in de overeenkomst.

Leaseovereenkomsten worden onderscheiden in financial en operational lease. Bij een financial lease liggen de voor en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject (nagenoeg) geheel bij de lessee. Dit moet worden bepaald aan de hand van de 'economische realiteit', d.w.z. de precieze afspraken in de leaseovereenkomst. De onderneming mag het contract niet voortijdig opzeggen. Als van het leaseobject bv. het eigendom overgaat naar de lessee aan het einde van de leaseperiode en/of de leaseperiode het belangrijkste deel omvat van de economische levensduur, spreken we van financial lease (IAS 17.8/RJ 292.107). Alle andere leaseovereenkomsten zijn operationele leaseovereenkomsten.