Disclaimer Activum Finance

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op elk gebruik door de bezoeker van een website van Activum Finance B.V. De toepasselijkheid van deze disclaimer wordt geacht te zijn aanvaard door de bezoeker als deze na het verschijnen van de homepage deze niet onmiddellijk weer verlaat en/of als deze doorklikt naar een volgende pagina van de website.

Aansprakelijkheid

Deze website is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Activum Finance B.V., een vennootschap kantoorhoudende te Amsterdam. Activum Finance geeft personen en ondernemingen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen ("cliënten") informatie op het gebied van financiële diensten. Deze website heeft tot doel dat de bezoeker kennis kan maken met Activum Finance, kennis kan nemen van haar producten en diensten en informatie kan verkrijgen over haar organisatie en activiteiten. De bezoeker van de website is uitsluitend bevoegd (onderdelen van) de website voor eigen doeleinden te gebruiken. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Eventuele overeenkomsten die cliënten van Activum Finance op basis van deze informatie sluiten met een door Activum Finance geïntroduceerde kredietverstrekker, zijn voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de cliënten. Activum Finance aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

Activum Finance betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de website en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Activum Finance staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie zijn geen rechten te ontlenen. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging door Activum Finance worden gewijzigd.

Andere websites of feeds die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet specifiek gecontroleerd of goedgekeurd. Activum Finance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Activum Finance garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand (behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten) of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen of enig andere manier. De rechten met betrekking tot haar naam en logo behoren bij Activum Finance B.V. en dienen door de bezoeker gerespecteerd te worden.

Voor vragen over de Disclaimer verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Lease calculator

Wis alles

Uw maandbedrag:

Uw voordelen

  • Direct uw offerte
  • Persoonlijke service
  • Snel en scherp
  • No cure, no pay
  • 30 jaar ervaring