Algemene voorwaarden Activum Finance

 1. Definities

In de Algemene Voorwaarden Activum Finance wordt verstaan onder:

1.1 Activum Finance: Activum Finance B.V., of een daaraan gelieerde (rechts-) persoon.

1.2 Cliënt: een (rechts-)persoon die Activum Finance opdracht geeft tot het uitvoeren van de Dienst al dan niet via een Website (zie 1.11).

1.3 De Dienst: de bemiddeling van Activum Finance B.V., die er op is gericht, dat Cliënt een Kredietakkoord ontvangt van Kredietverstrekker (zie 1.4).

1.4 Kredietverstrekker: instelling die door bemiddeling van Activum Finance een Kredietakkoord (zie 1.5) uitbrengt aan Cliënt ter verstrekking van een Product (zie 1.7).

1.5 Kredietakkoord: een door bemiddeling van Activum Finance door Kredietverstrekker gedaan aanbod aan Cliënt.

1.6 Offerte: het zelfstandig door de Cliënt of een leverancier van Cliënt danwel door Activum Finance op verzoek van Cliënt of haar leverancier, op een Website (zie 1.11) danwel via e-mail gemaakte indicatieve calculatie voor een financiering of lease van een bedrijfsmiddel, welke kan leiden tot een Kredietaanvraag.

1.7 Kredietaanvraag: de vraag van Cliënt in reactie op de ontvangst van een Offerte om deze te gaan realiseren middels verkrijging van een Kredietakkoord van een Kredietverstrekker – hetgeen blijkt uit het aanleveren door Cliënt van de in de Offerte gevraagde bedrijfsgegevens van Cliënt - op basis waarvan Activum Finance de Dienst start.

1.8 Product: financieel product (krediet, lening, operational lease, financial lease of anderszins) van Kredietverstrekker.

1.9 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Activum Finance.

1.10 Partijen: Cliënt en Activum Finance.

1.11 Website: activum-finance.nl, financial-lease.nl, machine-leasing.nl, agrarische-machinelease.nl, bouw-machinelease.nl, grafische-machinelease.nl, hardwarelease.nl, lease-wagen.nl, personenautolease.nl, professional-finance.nl, activum-rental.nl, een andere website van Activum Finance, of een website van een relatie waarop (delen van) de website van Activum Finance, zoals bv. een lease calculator, wordt getoond..

 1. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Activum Finance en Cliënt, verband houdende met de door Activum Finance uit te voeren Dienst en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.

2.2 Van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kan door Partijen slechts nadrukkelijk schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden zullen Partijen gebonden zijn door rechtsgeldige regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking.

2.4 Andere algemene voorwaarden dan onderhavige zijn uitdrukkelijk uitgesloten en niet op de Dienst van toepassing.

 1. Totstandkoming van opdracht

3.1 Een overeenkomst tussen Activum Finance en Cliënt komt tot stand doordat Cliënt, in reactie op de ontvangst van een Offerte aan Activum Finance (een deel van) de bedrijfsinformatie, nodig voor het opstellen van de Kredietaanvraag heeft verstrekt of als Activum Finance is aangevangen met de uitvoering van de Dienst.

3.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met een ondergeschikte van Activum Finance binden Activum Finance niet dan nadat en voor zover zij door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Activum Finance schriftelijk zijn bevestigd.

 1. Procedure en Afhandeling Offerteaanvraag

4.1 Zowel Offertes als Kredietakkoorden worden steeds uitgebracht onder voorbehoud van (voortdurende) acceptatie door Kredietverstrekker en onder voorbehoud van rentewijzigingen.

4.2 Door het aanleveren van de in de Offerte genoemde informatie accepteert Cliënt de Offerte en doet daarmee de Kredietaanvraag. Activum Finance zal, nadat de versterkte informatie volledig is gebleken en als de verstrekte informatie naar de mening van Activum Finance zal leiden tot een Kredietakkoord, de aanvraag voor acceptatie indienen bij de door Activum Finance geselecteerde Kredietverstrekker.

4.3 Activum Finance streeft ernaar om Cliënt binnen 1 tot 6 werkdagen na het ontvangen van de Kredietaanvraag tot € 250.000 een Kredietakkoord te doen toekomen, danwel aan te geven dat een Kredietakkoord niet haalbaar is, danwel aan te geven welke aanvullende gegevens benodigd zijn om een Kredietakkoord (te pogen) te realiseren. Aan deze toezegging kan Cliënt geen rechten verbinden.

4.4 Indien de uitslag op de acceptatie door de Kredietverstrekker positief is en de Offerte die aan Cliënt is uitgebracht met dit Kredietakkoord gestand wordt gedaan, danwel afwijkt van de Offerte maar wordt geaccepteerd door Cliënt, is Cliënt het overeengekomen honorarium aan Activum Finance verschuldigd.

4.5 Cliënt blijft het overeengekomen honorarium verschuldigd als Cliënt uiteindelijk besluit om het Product van Kredietverstrekker niet af te nemen terwijl het Product qua tarifering en looptijd niet materieel afwijkt van de Offerte.

 1. Betaling en kosten

5.1 Voor de facturen van Activum Finance geldt een betalingstermijn van veertien dagen.

5.2 Is een factuur niet binnen de betalingstermijn voldaan dan is Cliënt, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en worden alle openstaande facturen van Activum Finance gericht aan Cliënt onmiddellijk opeisbaar.

5.3 Over het vervallen bedrag is Cliënt een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand (waarbij een deel van een maand geldt als een hele maand).

5.4 Indien Activum Finance als gevolg van het verzuim van Cliënt besluit om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van Cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 250.00 waarmee uitdrukkelijk wordt afgeweken van de wettelijke staffel.

 1. Beperking Aansprakelijkheid

6.1 Activum Finance is niet aansprakelijkheid voor enig handelen (daaronder begrepen het nalaten om tijdig te handelen) door Kredietverstrekker.

6.2 Activum Finance is niet aansprakelijk voor het Product en geeft ter zake ook geen enkele garantie.

6.3 De op de Website getoonde informatie wordt door Activum Finance met zorg samengesteld, doch Cliënt kan aan deze informatie geen rechten ontlenen.

6.4 Op de Dienst zijn de Disclaimer en Privacy statement zoals vermeld op de Website van toepassing.

6.5 Schadeclaims kunnen alleen worden ingesteld tegen Activum Finance en niet tegen haar medewerkers.

6.6 De totale aansprakelijkheid is ongeacht de grondslag en omvang daarvan beperkt tot het bedrag van het gefactureerde honorarium (excl. btw), met een maximum van € 20.000,00. 

6.7 Activum Finance sluit de aansprakelijkheid voor gevolgschade uitdrukkelijk uit. Daaronder verstaat Activum Finance onder meer gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, afbreuk van goodwill of vergelijkbare verliezen hoe dan ook ontstaan, arbeidskosten, stilstand schade en schade door bedrijfstagnatie en/of productieschade, rente en (gerechtelijke)kosten voor derden, boetes, geleden door Cliënt, diens werknemers en andere bij Cliënt werkzame personen.

6.8 Claims ter zake van aansprakelijkheid van Activum Finance dienen zo spoedig mogelijk -doch in ieder geval binnen één maand, nadat zij zijn ontstaan- schriftelijk en onderbouwd te worden ingediend bij Activum Finance.

6.9 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt bij een ingevolge deze voorwaarden bevoegde rechter.

6.10 Indien Activum Finance in de uitvoering van de Dienst derden heeft ingeschakeld zijn zij niet aansprakelijk voor fouten die zijn gemaakt ter uitvoering van de opdracht.

 1. Marketing

7.1 Cliënt staat Activum Finance toe om, na afronding van de geleverde Dienst of totstandkoming van een overeenkomst met Kredietverstrekker gebruik te maken van de naam en/of het beeldmerk/ logo van Cliënt in de online en offlinecommunicatie naar Cliënten en mogelijke opdrachtgevers.

 1. Vragen en Klachten

8.1 Alle klachten die verband houden met de dienstverlening van Activum Finance dienen schriftelijk te worden gemeld aan Activum Finance binnen tien dagen nadat de dienstverlening is voltooid. Melding dient te geschieden via de website www.financial-lease.nl. Alle aanspraken komen te vervallen als één jaar is verstreken na verrichting van de dienst.

 1. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

9.1 Op alle overeenkomsten tussen Activum Finance en Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing zonder uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De Rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomst tussen Activum Finance en Cliënt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

Gedeponeerd op 19 februari 2020 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Download hier het PDF-bestand met de Algemene Voorwaarden Activum Finance

Lease calculator

Wis alles

Uw maandbedrag:

Uw voordelen

 • Direct uw offerte
 • Persoonlijke service
 • Snel en scherp
 • No cure, no pay
 • 30 jaar ervaring